Privacy statement

Gastouderopvang De Bikkeltjes gevestigd aan de Truuswijsmullerstraat 30 te (2642CZ) Pijnacker, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65081323 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in dit privacy statement uiteengezet. Tevens lees je hier welke gegevens dit zijn en hoe je je rechten hieromtrent kunt uitoefenen.
Contactgegevens
De contactgegevens van De Bikkeltjes zijn:
Website              www.debikkeltjes.com
E-mail                   marie@debikkeltjes.com
Telefoon             06-44105304
Persoonsgegevens die wij verwerken
Gastouderopvang De Bikkeltjes verwerkt je persoonsgegevens omdat je van onze dienstverlening gebruik maakt en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan Gastouderopvang De Bikkeltjes haar diensten niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk.
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
Deze gegevens mogen wij gebruiken omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld door de Belastingdienst of de Wet kinderopvang), of omdat je hier in onze overeenkomst akkoord mee bent gegaan.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of diensten zijn niet ingericht om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Gastouderopvang De Bikkeltjes kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden volwassenen dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je van mening bent dat wij zonder behoorlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marie@debikkeltjes.com. Op verzoek zullen wij deze gegevens direct verwijderen.
Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens
Gastouderopvang De Bikkelktjes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Het afhandelen van betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
Geautomatiseerde besluitvorming
Gastouderopvang De bikkeltjes neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen.
Bewaarperiode persoonsgegevens
Gastouderopvang De Bikkeltjes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Categorie
Bewaarperiode
Reden
Personalia
7 jaar
overheidsinstanties
Adresgegevens
7 jaar
overheidsinstanties
Contactgegevens
7 jaar
overheidsinstanties
Delen van persoonsgegevens met derden
Gastouderopvang De Bikkeltjes verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Gastouderopvang De Bikkeltjes zal jouw persoonsgegevens alleen met derden delen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gastouderopvang De Bikkeltjes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Gastouderopvang De bikkeltjes deelt jouw gegevens met de volgende categorieën derden: overheidsinstanties, partijen die betalingen verwerken.
Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gastouderopvang De Bikkeltjes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou door te sturen, of naar een ander door jou aan te wijzen bedrijf.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marie@debikkeltjes.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .
Gastouderopvang De Bikkeltjes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Beveiliging van persoonsgegevens
Gastouderopvang De Bikkeltjes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via de op pagina 1 genoemde contactgegevens.